Garantia i devolucions

Utilitzar aquesta pàgina web i / o registrar-se com a usuari pressuposa l'acceptació d'aquestes condicions:

 

GENERAL

Les clàusules que a continuació es relacionen configuren el contracte marc que tots els usuaris que accedeixin a la pàgina www.mosdetros.com estan obligats a conèixer i a acceptar. A l'efecte únicament de les presents condicions generals, l'expressió "usuari" comprèn qualsevol internauta que accedeixi a la pàgina web www.mosdetros.com, ja sigui directament, ja sigui des de qualsevol altre lloc d'Internet.

Els serveis oferts per Mos de Tros en la present web es regularan per les condicions contingudes en el present contracte. Mos de Tros es reserva el dret a modificar, total o parcialment, aquestes condicions generals. Són aplicables les noves que acordi des del moment de la publicació en la pàgina. En qualsevol cas, les esmentades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els béns ja prèviament contractats pels usuaris.

Aquestes Condicions Generals vinculen a ambdues parts i formen part íntegra i inseparable del contracte de compravenda. L'eficàcia del mateix opera en el moment de la subscripció de la comanda a instància del client, a través dels mecanismes de contractació que posteriorment s'especificaran, tot això de conformitat amb que preveu l'art. 1.255 del Codi Civil que recull el principi de l'autonomia de la voluntat i pactes entre les parts contractants. A tots els efectes s'entendrà que l'usuari accepta les condicions i regles d'ús aquí relacionades si prem el botó "D'acord" que figura al peu del present document.

Per garantir en la seva integritat els drets dels consumidors i usuaris de Mos de Tros, les presents Condicions Generals s'estableixen de conformitat amb el que preveu la llei espanyola, i en particular en la Llei 7/98 de 13 d'abril de Condicions generals de la contractació, Llei 7/96 de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, Codi Civil, Directiva 2000/31 CE del Parlament Europeu i del Consell de 8 de juny, Llei 34/2002 de 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa de Consumidors i Usuaris i altres lleis aplicables i la seva normativa de desplegament .

 

Per garantir en la seva integritat els drets dels consumidors i usuaris de Mos de Tros, les presents Condicions Generals s'estableixen de conformitat amb el que preveu la llei espanyola

3-Identificació i raó social de l'empresa oferent

www.mosdetros.com és el domini a través dels quals s'opera com a marca.

Mos de Tros

Jaume Espart Rebolleda

C/ La Font, 15

25261 Vallverd (Lleida)

NIF 78079373-P

 

4-Condicions Generals de contractació entre botiga Mos de Tros i l'usuari:

4.1- L'usuari declara que és major d'edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per contractar els productes oferts pels proveïdors al web de Mos de Tros, manifestant així mateix que accepta la vinculació a aquest acord i entén, i accepta en la seva totalitat les condicions aquí enunciades per utilitzar aquesta web i a contractar els béns oferts.

4.2- Mos de Tros disposa dels permisos i llicències necessaris per a les activitats pròpies d'un comerç de productes on-line. Totes les comunicacions produïdes per via electrònica entre l'usuari i Mos de Tros quedaran emmagatzemades en suports informàtics duradors i accessibles per a la seva posterior consulta per un període d'1 any. L'empresa prestadora dels serveis informàtics a Mos de Tros garanteix la integritat i no manipulació dels referits arxius emmagatzemats.

 4.3 - Mos de Tros posa a disposició dels usuaris els mitjans de contacte referits en el paràgraf anterior perquè aquests revoquin el seu consentiment. D'haver atorgat prèviament el seu consentiment expressos, utilitzarem la seva adreça de correu electrònic per a l'enviament de comunicacions comercials. Vostè pot donar-se de baixa de les mateixes en qualsevol moment.


4.4- Tots els continguts, marques, logos, dibuixos etc. que figuren a la WEB de Mos de Tros, es troben protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial que són expressament reservats per Mos de Tros o, si s'escau, per les persones o empreses que figuren com a autors o titulars dels drets. La violació dels anteriors drets serà perseguida de conformitat amb la legislació vigent. Per tant queda prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública per qualsevol títol o mitjà de la totalitat dels continguts del web de Mos de Tros per a usos diferents de la legítima informació o contractació pels usuaris dels productes oferts. En tot cas serà necessari el consentiment previ per escrit de Mos de Tros.

4.5- L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola i se sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals assignats per a la resolució de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d'aquestes clàusules. Mos de Tros es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri oportuns en els termes i condicions establerts. Les modificacions s'inclouran de forma destacada a la WEB de Mos de Tros.


4.6 - Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareguin en les pàgines de Botiga web Mos de Tros s'ofereixen a efectes merament informatius a l'usuari, per la qual cosa Mos de Tros no es responsabilitza sobre els productes , serveis o continguts que s'ofereixin o subministrin en les pàgines de destinació ubicats en un altre domini.


La inscripció de l'usuari com a client registrat de la botiga online de Mos de Tros implica el coneixement i acceptació expressa de les presents condicions generals.
El nostre lloc web pot utilitzar servidors publicitaris amb la finalitat de facilitar continguts publicitaris que l'usuari visualitza a les nostres pàgines. Aquests servidors publicitaris utilitzen cookies que li permeten adaptar els continguts publicitaris als perfils demogràfics dels usuaris. En cap cas s'obtenen dades personals a través d'aquestes galetes.


4.7- L'usuari és responsable de facilitar les seves dades correctes, especialment la direcció de lliurament de les comandes i DNI / CIF / NIE o passaport.

La botiga online de Mos de Tros no es fa responsable dels problemes o despeses generades per errors d'aquesta mena.


4.8- Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la altres, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

4.9-Mos de Tros no respondrà per les interrupcions que es produeixin en els serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris utilitzar els serveis oferts.

4.10- Mos de Tros es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a aquesta Botiga Virtual i / o als serveis en ella continguts, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a qualsevol Client que no acompleixi amb el que s'estableix en les presents Condicions Generals,

4.11- El Client s'obliga a abstenir-se d'utilitzar aquesta Botiga Virtual i els seus serveis amb fins o efectes il·lícits, contraris al que estableixen aquestes Condicions Generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la botiga online de Mos de Tros i els serveis o impedir la normal utilització o gaudi d'aquesta Botiga Virtual i dels seus serveis per part dels Usuaris.


L'Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir i inclús d'intentar obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través de la botiga online de Mos de Tros o dels seus serveis utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a través la botiga online de Mos de Tros.

No està permesa la inclusió dels continguts de la botiga online de Mos de Tros a altres portals d'Internet, ni en altres mitjans o suports. Tampoc es permet la reproducció, distribució, comunicació pública ni transformació d'aquests continguts de botiga online de Mos de Tros, ja sigui gratuïtament o mitjançant contraprestació econòmica, i en qualsevol forma o suport, sense prèvia autorització de la botiga online de Mos de Tros.

 

CONDICIONS DE VENDA

Quan el client realitza una comanda i un cop comprovat el pagament per part del client i la disponibilitat de l'article/s, es contactarà amb el client mitjançant correu electrònic (e-mail) o telèfon, per informar-li que la comanda es processa correctament.


1.1-Política de preus

La botiga online de Mos de Tros es reserva en cada moment i unilateralment el dret a la modificació del preu dels productes i serveis oferts a través de la seva pàgina web. Per garantir al client la certesa i seguretat del preu dels seus productes, aquest serà el vigent en la publicitat coincident amb el moment de formalitzar la comanda.

Tots els productes tenen l'IVA INCLÒS

 

1.2-Acceptació de la comanda

La compra mínima a la botiga online de Mos de Tros és de 14€.

En el moment de formalització de la comanda, un cop utilitzada l'opció del menú d'acceptació de la comanda s'entén prestat el consentiment del client per a la validesa i eficàcia del contracte de compravenda que obliga les parts. La botiga online de Mos de Tros emmagatzemarà electrònicament la comanda, excepte error de tipografia raonable, en aquest cas la comanda no podrà ser processada.

La botiga online de Mos de Tros, després de l'acceptació de la comanda informarà al client de la mateixa mitjançant l'enviament de la confirmació de la comanda.

El compromís adquirit per botiga online de Mos de Tros de venda i lliurament de la mercaderia oferta queda supeditat a l'estoc del producte anunciat i a la disponibilitat del mateix fins a fi d'existències, per la qual cosa Mos de Tros, en el seu compromís de qualitat i servei al client, intenta en tot moment que els productes publicitats estiguin disponibles. No obstant això, de concórrer circumstàncies excepcionals com comandes abusives, multipedido interactiu o aquelles altres que provoquin la fi d'existències del producte, la comanda i el contracte subscrit entre les parts quedaran sense efecte en virtut de la present clàusula resolutòria, restituint íntegrament al client en cas de prepagament les quantitats pagades pel mateix.

1.3-Factura

La botiga online de Mos de Tros emetrà factura electrònica que remetrà i rebrà el client via email. Si el client necessita factura en paper, la pot demanar expressament a l'apartat "observacions" en el moment de fer la comanda o bé, posteriorment, per email.

La botiga online de Mos de Tros adverteix que no podrà modificar posteriorment a la facturació les factures de vendes en compliment de la normativa vigent. La factura s'emetrà a nom de la persona física o empresa que realitza la comanda, de manera que el client ha d'assegurar de realitzar la comanda al nom correcte. No seran possibles canvis posteriors.

La botiga online de Mos de Tros adverteix, que per motius de protecció de dades personals, únicament s'emetran duplicats de factura a la persona titular del contracte. No s'emetran duplicats a tercers. La botiga online de Mos de Tros no enviarà duplicats de factura per fax o per correu electrònic sinó únicament a l'adreça designada pel titular del contracte. Un cop transcorregut el termini de garantia, no es poden emetre més duplicats de factures.


1.4-Termini de lliurament del producte adquirit

El termini de lliurament efectiu del producte comença a comptar des del moment en el qual es va fixar la data de lliurament del mateix al formalitzar la comanda. Per a les comandes per pagament avançat sense constància de pagament dins el període de lliurament del producte fixat en formalitzar la comanda, el termini començarà a comptar des que botiga online de Mos de Tros tingui coneixement de la realització de tal pagament.

El termini de lliurament de la mercaderia pot variar per causes alienes a la botiga online de Mos de TrosMos de Tros intentarà solucionar qualsevol incidència amb el transport de la manera més eficaç.

Per al supòsit de retard en el lliurament superior a 7 dies sobre el termini aproximat de recepció del producte fixat en formalitzar la comanda, i sempre que aquest retard sigui imputable a Mos de Tros, el client, prèvia reclamació escrita (carta , fax o e-mail), podrà desistir unilateralment de la comanda, retornant-se-li les quantitats abonades en cas de prepagament (transferència, ingrés, targeta o Paypal), en atenció als articles 103 i següents del Reial Decret Legislatiu, 1/2007.

Mos de Tros no podrà garantir la disponibilitat de la totalitat del catàleg encara que serà fortuït que algun producte no es trobi disponible. En cas de produir-se aquesta situació Mos de Tros es compromet a la ràpida devolució de l'import pagat pel client o el lliurament d'un altre producte de gamma igual a l'adquirida pel client si aquest així ho prefereix.

 

1.5-Despeses d'enviament

Els ports són gratuïts a tota la Península (compra mínima 14€).

En cas de dubtes o enviaments fora de la Península, consulteu-nos a vendes@mosdetros.com o mitjançant el nostre formulari de contacte.

Tots els enviaments es realitzaran a través de l'agència de transports.

 

1.6-Forma de pagament

S'accepten les modalitats de Pagament amb Targeta de crèdit, Paypal i Transferència bancària.

Mos de Tros no enviarà cap comanda fins comprovar que s'ha realitzat el pagament del mateix, o l'entitat financera de la seva conformitat i acceptació en l'operació.

El pagament per transferència bancària pot demorar el temps estimat de l'enviament. Per tal d'agilitzar-ho, el client pot enviar el resguard de la transferència per email a vendes@mosdetros.com


1.7-Dades incorrectes en l'enviament

Si el problema es deu a un error per part del client (s'equivoca al realitzar la comanda) aquest correrà amb les despeses d'enviament de la devolució i les despeses d'enviament de la reposició (uns 12€ aproximadament).


Si us plau assegureu-vos abans de realitzar la comanda que les dades d'enviament i els productes seleccionats són correctes.


En cas que l'error és a causa de Mos de Tros, el client rebria la mercaderia sol·licitada sense cost addicional.


1.8-Cancel·lacions d'una comanda

Únicament es podrà cancel·lar una comanda si aquest encara no ha estat processada ni facturada.

Per anul·lar una comanda només has de comunicar-nos -ho per e-mail, facilitant-nos el número de la comanda que desitges cancel·lar.

Si selecciones com forma de pagament el "prepagament" i ja has fet la transferència o l'ingrés, has de facilitar també les teves dades bancàries (número de compte) perquè puguem tornar-te els teus diners. Aquesta gestió serà únicament possible per escrit (correu electrònic).

 

1.9-Garantia

La garantia dels productes venuts per Mos de Tros es presta i estableix en virtut de la normativa continguda en la legislació vigent.


Mos de Tros no es farà càrrec de possibles danys que puguin resultar per mal ús, manipulació inadequada. La garantia no serà vàlida en cas de factors externs a l'ús normal del producte, com ara exposició a altes temperatures, caigudes o cops, etc...

El còmput de la garantia començarà el mateix dia de lliurament, en virtut de l'anteriorment esmentat article 123 del Reial Decret Legislatiu.

La garantia es dirigeix ​​únicament al titular (part contractual) que figuri en la factura i només el titular pot exigir la mateixa.

Mos de Tros no es responsabilitzarà d'atendre requeriments de tercers que no hagin adquirit directament el bé a través la botiga online de Mos de Tros i / o que no constin a la factura de venda.

 

1.10- Devolucions

Dret de desistiment

Té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 Dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 Dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que tu o un tercer per indicat per tu, diferent del transportista, vareu adquirir la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desisitiment, has de notificar a Mos de Tros, direcció C/ La Font, 15 25261 Vallverd (Lleida) 973718100, vendes@mosdetros.com la teva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic]. Podràs utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Model del formulari de desistiment:

-A L'atenció de Mos de Tros, direcció C/ La Font, 15 25261 Vallverd (Lleida) 973718100, vendes@mosdetros.com

- Per la present li comunico / comuniquem (*) que desisteixo de la meva / desistim del nostre (*) contracte de venda del següent bé / prestació del servei següent (*)

-demanat El / rebut el (*)

-Nom Del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris.

- Domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris.

Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si el present formulari es presenta en paper)

-Data

(*) Ratlleu el que no escaigui.

Per acomplir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici de la seva banda d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment.

En cas de desistiment per part teva, et retornarem l'import pagat excepte 6 € corresponents a les despeses de transport, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en la que se'ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte i sempre que haguem rebut els béns retornats a les nostres dependències.

Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial.

Hauràs de retornar o lliurar directament els béns, com a molt tard al termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniquis la teva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà acomplert el termini si efectua la devolució dels béns abans del que hagi conclòs el termini. Hauràs d'assumir el cost directe de devolució dels béns (transport per missatgeria o Correus).

Assegura't que els productes estiguin ben embalats i protegits per tal que ens arribin en bones condicions i puguem realitzar la devolució de l'import. Els pots no poden arribar trencats ni oberts per motius obvis. Si això passés, entre la sortida del teu domicili i l'arribada a Mos de Tros, n'assumeixes la responsabilitat.

No es retornarà l'import dels productes retornats que no estiguin en perfecte estat tant exteriorment (etiquetes) com estar perfectament tancats al buit.

 

1.11-Lloc i forma del lliurament:

La comanda serà lliurada en el domicili designat en el moment de la contractació pel client. La modificació posterior del lloc de lliurament sol·licitat pel client serà únicament possible abans que la comanda surti dels nostres magatzems. La modificació de l'adreça de lliurament un cop lliurada la comanda al transportista no serà possible llevat que el client corri amb les despeses i així s'acordi expressament entre les parts. La mercaderia es lliurarà al client per una empresa de transports, juntament amb albarà en el qual s'han de consignar les dades que permetin identificar el client i el nombre de paquets que componen l'enviament.

La mercaderia es troba en tot moment coberta per assegurança contra riscos de transport, pèrdua i manipulació durant el transport.

Important: Assegura't que l'embalum rebut està exteriorment en bon estat. En cas contrari, anota aquest fet en l'albarà del transportista, rebutja l'enviament i notifica-ho per escrit a Mos de Tros dins les següents 24 hores.

La mercaderia que no hagi pogut ser lliurada en un termini de set dies laborables des de la sortida de la mateixa de les instal·lacions de Mos de Tros per causa no imputable al venedor serà retornada al mateix. Es retornarà al client l'import de la mercaderia menys 6 € (despeses de reexpedició/devolució) mitjançant la mateixa modalitat de pagament que va utilitzar el client en formalitzar la comanda. 

COOKIES
La botiga online de Mos de Tros usa galetes per mantenir tota l'operativa de comerç electrònic durant la teva visita. La informació emmagatzemada en aquestes cookies, no fa referència a cap dada de caràcter personal i es destrueix un cop acabada la visita.